FORGOT YOUR DETAILS?

Mühendislik ve Projelendirme

Dahilde İşleme İzin Belgesi

İmalat / İhracat yapan firmaların hammadde maliyetlerini azaltmaları Dahilde İşleme İzin Belgesi vasıtasıyla mümkün olmaktadır.

Hammadde ister yurtiçinden, ister yurtdışından temin edilsin, bu belgeyi almakla KDV, gümrük vergisi, ve KKDF ödemeden hammadde temin edilmesi mümkündür. İthalat esnasında vergiler kadar teminat ilgili gümrüğe yatırılmakta, imalat ve ihracat işlemlerinin bitiminde ilgili ihracatçı birliğinde ihracat taahhüdü kapatılarak, yatırılan teminat geri alınmaktadır.

Destekten yararlanmak için ihracatın bizzat firma tarafından yapılması şart değildir, aracı ihracatçı vasıtası ile de yapılabilir. Bu durumda da ayrı bir izin almaksızın söz konusu desteklerden yararlanılabilir.

Firmamız belge alımı için gerekli proje çalışmasının E-imza ile hazırlanması, yurtiçi alım faturalarının girilmesi ve belge kapatılması işlemlerinin yanı sıra Ekonomi Bakanlığı ile bağlı bulunulan ihracatçı birliği nezdinde belge takip işlemlerini de yapmaktadır.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Hariçte İşleme; işleme faaliyeti özelliğine göre Hariçte İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzni olarak farklılık gösterir. Hangi sektörlere izin ya da belge düzenleneceği konusunda bizden bilgi alabilirsiniz.

Hariçte İşleme İzin Belgesi ile işleme faaliyeti yurt dışında yapılırsa ihraç ettiğiniz malzeme işlendikten sonra işlenmiş ürünü ithal ederken KDV ve gümrük vergisinden muaf tutulursunuz.

Eğer KDV ve gümrük vergisinden muaf olmak isteyen ve ihracat yapan bir firma iseniz bu belgeyi alarak daha uygun bir maliyetle üretiminizi yurt dışında yapabilirsiniz.

  • Yeni belge alımı
  • Revize İşlemleri
  • Belge kapatma işlemleri

Firmamız tarafından tüm listeler ve proje formları hazırlanarak evraklarınız belgeye dönüştürülür.

Turizm Yatırım ve Teşvik Belgesi

Turizm belgeleri , yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi için önemlidir.

Turizm tesislerine turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesi ile bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Firmamız;

  • Turizm Yatırım Belgesi
  • Turizm Teşvik Belgesi
  • Turizm İşletme Belgesi
  • Doğrudan turizm işletme belgesi
  • Belge Devir İşlemleri

konularında A’dan Z’ye tüm işlemlerinizi titizlikle sonuca ulaştırır.

Kaliteli bir yatırım için belgelerinizi almayı ve bizi aramayı ihmal etmeyin.

Vergi,Resim,Harç İstisnası Belgesi

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar bu belgeyi alabilirler. Bu belgenin amacı ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmektir.

Bu uygulamadan belgeli ve belgesiz işlemler olarak 2 şekilde faydalanılabilir.

Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni yatırım yapan veya mevcut tesisine ilave makine-teçhizat almak isteyen firmalar, yatırım teşviklerden yararlanabilirler.

Yeni teşvik yasası ile sanayici firmalar; Yatırım Teşvik Belgesi almakla ithal veya yerli makinelerde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği uygulamalarından faydalanabilirler.

Yatırım teşvikleri sadece imalat yapan firmalara değil, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet üretimi yapan firmalara da verilmektedir.

Bir yatırıma teşvik verilebilmesi için asgari sabit yatırım tutarının I. ve II. bölgelerde 1.000.000 TL , III. ve IV. bölgelerde ise 500.000 TL tutarında olması gerekmektedir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 TL olması gerekir.

Yeni Belge Talebi

Teşvik Tamamlama Vizesi

Teşvik Belgesi Revize (Süre Uzatımı, global liste değişiklikleri, belge devri vb.)

İşlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezdinde evrak takibi yapmaktadır.

Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisi bizim işimiz…

Başa Dön