FORGOT YOUR DETAILS?

Sodes Proje Danışmanlığı

SODES nedir?

İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

KAPSAM VE BİLEŞENLER

KAPSAM

SODES’in kapsadığı iller; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri

Doğu Anadolu Projesi kapsamında (DAP) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van

SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri

Yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan;

Çocuklar
Gençler
Kadınlar
İşsizler
Yoksullar
Göç etmişler

Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

BİLEŞENLER

İstihdam bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki projelerin hedefleri;
i) İstihdam edilebilirliğin artırılması,
ii) İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi,
iii) Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabilmeleridir.
Sosyal içerme bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki projelerin hedefleri;
i) Yoksulluğun azaltılması,
ii) Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması,
iii) Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılmasıdır.

Kültür, sanat ve spor bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki projelerin hedefleri
a) Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi,
b) Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması,
c) Çocukların ve gençlerin kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunmasıdır.

SOSYAL DESTEKLER

Gelişen ekonomi aynı anda sosyal kalkınmayı da gerekli hale getirir. Sosyal kalkınma, elde edilen refahın toplumun farklı kesimleri arasında daha adil bir şekilde paylaştırılmasıyla gerçekleşir. Sosyal politikalarla devlet farklı toplum kesimlerinin kalkınma çabasına daha fazla katılmasını sağlamayı amaçlamasının yanında, bölgeler arasında dengeli bir şekilde gerçekleşmesini hedefler.

Bölgesel gelişmişlik açısından ülke ortalamasının altında kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güç, yoksulluk ve işsizlik gibi alanlarda yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlayan SODES kurulmuştur.

Programın merkezi yönetimi DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Amacı:

SODES kapsamındaki çalışmalar toplumsal hayata etkin şekilde katılmakla zorluklarla karşılaşan bu kesimler için yeni fırsatlar oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini attırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır. SODES bu yönüyle uygulandığı illerden başlayarak ulusal düzeyde sosyal restorasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

SODES’in kapsadığı nüfus kesimleriözellikle yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

SODES’in kapsadığı iller; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Ağrı, Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkâri, Kars, Muş ve Van’dır. Ayrıca, 2011 yılında Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın birer uygulama modeliyle pilot iller olarak programa dâhil edilmesi planlanmaktadır.

SODES kapsamındaki çalışmalar toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan bu kesimler için yeni fırsatlar oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır. SODES bu yönüyle uyguladığı illerden başlayarak ulusal düzeyde sosyal restorasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

SODES’e kimler başvurabilir? Kamu kuruluşları, İl/İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları

Bileşenleri

İstihdam bileşeni; İstihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli iş gücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişimini kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenir.

Sosyal içerme bileşeni: yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin arttırılması beklenir.

Kültür, sanat ve spor bileşeni: toplumun duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması beklenir.

Başa Dön