FORGOT YOUR DETAILS?

TARIMSAL DESTEKLEME PROGRAMLARI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından işsizliğin azaltılması, verimliliğin arttırılması, modern tarım makine ve teknikleri ile daha az emekle daha fazla ürün alınması, sağlıklı gıdaların üretilmesi, gıda ithalatının azaltılması gibi nedenlerle çiftçilere çeşitli maddi ve teknik destekler sağlanır.

Tarım ve hayvancılık ile ilgili konularda sunulan destekler çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere, Ziraat Bankası gibi finansal kuruluşların yanında İPAD gibi Avrupa Birliği tarafından yürütülen programlar da vardır.

Tarım Bakanlığı Destekleri

a- DAP (Doğu Anadolu Projesi)

Son dönemlerde süt ve et fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen 2011 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından %30-40 civarında hibe programlarını da içeren yeni bir proje geliştirilmiştir. Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki (2010-2012) Tunceli, Ağrı, Erzincan, Elazığ, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş ve Van İllerinde büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklenmesini kapsamaktadır.

2010-2012 yılları arasında etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımları ile ilişkili olarak yeni inşaat yatırımlarında %30, damızlık gebe düve alımında %40 ve süt sağım ve soğutma tankı alımında keza %40 oranında hibe desteği uygulanır. Yatırımında, alt sınır en az 50 en çok 300 baş etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi olması esas alınmıştır.

b-Kırsal Kalkınma Hibe Programı;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarım Bakanlığı bünyesinde bulunan TEDGEM tarafından gerçekleştirilir. Tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler desteklenmektedir. 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik ve tarımsal sulama yatırımlarına yönelik olarak hazırlayacakları hibe başvurularının uygun bulunanlar programa alınmakta ve hibeye esas proje tutarlarının, ekonomik yatırımlara yönelik olanların da %50’si, toplu basınçlı sulama sistemine yönelik olanlarında ise %75’i hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanmaktadır.

Avrupa Birliği DesteğiIPARD

Avrupa Birliği’ne aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.

IPA desteği be bileşeni içermektedir. Türkiye IPA tüzüğünün Ek 1’inde yer alan aday ülke statüsünde olup, bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development – IPARD); Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. “IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan “Kırsal Kalkınma Programı – IPARD Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri

Adına ve kuruluş amacına uygun olarak Ziraat Bankası maddi olarak Çiftçileri uzun bir zamandan beri desteklemektedir. Bitkisel ve hayvansal üretimin yanında su ürünlerini, sulama tekniklerinin geliştirilmesi ve modern tarım makinalarının alımını düşük faizli yatırım ve işletme kredileri destek sunar.

Tarım Kredi Kooperatifleri de keza bitkisel ve hayvansal üretimi verdiği çeşitli orta ve uzun dönemli krediler ile desteklemektedir. Traktör alımı gibi tarım aletlerinin modernleştirilmesini de uygun katkılar sunar. HI-TECH danışmanlık olarak firmamız, bu türe düşük faizli, uzun dönemli kredi imkânı sunan devlet destekli kurumlardan maddi katkı alınması konusunda danışmanlık hizmetleri sunar. Size en uygun olan kredinin fizibilite raporlarının yapılması ve resmi prosedürlerinin yerine getirilmesinde size uygun çözümler geliştirir.

Başa Dön